สารบัญ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีการ และคำแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 pdf มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้

ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560 หลักการและเหตุผล

 1. คำสั่งซื้อมีกรอบการทำงานมาตรฐานเดียวกัน ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560 นิติบุคคลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้จะต้อง ฟังก์ชั่นทั้งหมดเหมือนกันและใช่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 2. เน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและการแข่งขัน ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560 เท่านั้น มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนโดยเฉพาะกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
 3. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้สำคัญเพื่อให้เกิดคุณค่า ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 และดังนั้น การมีส่วนร่วมของภาครัฐ
  คุณต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรมกับหน่วยงานราชการ ผู้รับเหมายื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดของสภา คสช

บรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 คณะกรรมการ

ตั้งคณะทำงาน 5 คณะ

 1. คณะกรรมการการเมือง บรรยายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีอำนาจกำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ตีความ ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วินิจฉัย และอภิปรายปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 3. คณะกรรมการราคาเฉลี่ย กำหนดราคากลาง
 4. คณะกรรมการความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด การกำหนดแนวทางการทำงานตามข้อตกลงป้ายบุญ
 5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาเรื่องร้องเรียนและพิจารณาอุทธรณ์

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2564 pdf องค์กรสนับสนุนการจัดซื้อ

 • มาตรา 46
  ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2564 pdf ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานเดียวที่คอยติดตามและพัฒนาระบบ จัดซื้อระบบอิเล็คทรอนิคส์
 • มาตรา 47
  ให้ฝ่าย ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2563 pdf สร้างฐานข้อมูลราคาแพ็คเกจสำหรับการใช้งาน เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 49
  ให้ฝ่าย General Supervisor จัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงานทุกคน ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2564 แต่ละหน่วยงานเข้าร่วมและตัดสินใจรับเงินทุนเพิ่มเติม

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด งานที่ปรึกษา

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด มี 3 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

 • มาตรา 69
  • (1) ลักษณะการแจ้งคำสั่ง (ทนาย)+(งานง่าย)
  • (2) วิธีการคัดเลือก ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (จัดโดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะอย่างน้อย 3 อย่าง)
  • (3) วิธีพิเศษ (แขกไม่สมัครคุณสมบัติเฉพาะซึ่ง) เป็นวิธีการทำสัญญา (แบบเก่า)
 • มาตรา 73
  • ที่ปรึกษาจะต้องลงทะเบียนในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา K. Klang เท่านั้น ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2564 เว้นแต่จะได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังว่าไม่ต้องการที่ปรึกษา

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 รับสมัครผู้วางแผนงานหรือควบคุมงานสร้าง

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 มี 4 วิธี (สามารถทำได้ทุกวิธี)

 • วิธีการเผยแพร่คำเชิญชวนทั่วไป พร บ จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ใช้สำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน)
 • วิธีการคัดเลือก
  1. ได้ประกาศคำเชิญโดยไม่มีข้อเสนอ
  2. ดูซับซ้อน
  3. เป็นงานที่ต้องมีการวางแผนหรือการคิด
 • วิธีการบางอย่าง (เลือกจ้างคนที่รู้งานแล้ว)
  1. มีการเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญหรือผ่านวิธีการคัดเลือกและไม่มีผู้สมัคร หรือโดยการเลือก
  2. งานไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
  3. ด่วน / ความมั่นคงของชาติ
  4. แหล่งที่มาควรใช้เพื่อทำงานต่อ
 • วิธีการแข่งขัน ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2565 กรมบัญชีกลาง (การออกแบบอาคารด้วยมุมมองพิเศษศิลปะหรือสถาปัตยกรรมของชาติ) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อตกลง

 • มาตรา 93
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อตกลงต้องได้รับการอนุมัติตามแบบของคณะกรรมการกำกับดูแล
  • เว้นแต่เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาไร้ประโยชน์และไม่ต้องการเปลี่ยน ก็ต้องส่งอัยการยืนยัน
  • หากไม่สามารถร่างสัญญาตามแบบที่กำหนดได้ พร บ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 มีผลบังคับใช้ จะต้องร่างสัญญาใหม่อัยการยืนยัน
  • สัญญาภาษาอังกฤษต้องสรุปความหมายเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเมือง
  • กรณีที่ไม่ตัดสินตามแบบ อัยการต้องพิจารณาภายหลังว่าผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จถือว่าสมบูรณ์ ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง 2560 แต่ถ้าคุณไม่ชอบความจำเป็นในการแก้ไขข้อตกลงตามความเห็นของโจทก์ ข้อตกลงจะมีการเปลี่ยนแปลงหากคู่กรณีไม่ทำการยินยอมให้ลงนามจะถือเป็นโมฆะ หากมีบาดเจ็บก็ต้องรับผิดทางแพ่ง
 • มาตรา 96
  • สามารถทำสัญญาแทนสัญญาได้ตามเงื่อนไข จัดตั้งขึ้นในตอนนี้
 • มาตรา 97
  • เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจอาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
 • มาตรา 98
  • มีความจำเป็นต้องแจ้งและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนาม จากนั้นในระบบของกรมสารวัตรตามวิธีการที่กรมสารวัตรกำหนด

พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 การจัดการสัญญาและการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์

 • มาตรา 100
  • ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่จัดการสัญญา พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 หรือสัญญาและการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ (มีคณะกรรมการเพียงคณะเดียวที่รับผิดชอบทั้งการจัดซื้อและการจ้างงาน พร บ จัดซื้อจัดจ้าง 2564 จ้างที่ปรึกษาการออกแบบและควบคุมงาน)
 • มาตรา 102
  • เหตุผลในการระงับ/ลดการชำระค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลา พร บ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 สรุป
  • หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • มาตรา 103
  • เหตุผลในการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุผลของผู้ขาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้รับจ้าง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ?

A : 24 กุมภาพันธ์ 2560

Q : ใครที่มีหน้าที่บริหารสัญญา ?

A : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

Q : การจัดซื้อจัดจ้างกรณีพัสดุจำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการโดยวิธีใด ?

A : วิธีคัดเลือก